YAY
360°

Ogólne warunki użytkowania

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania mają zastosowanie do konta JoinerCAD Użytkownika w Čeli APS (punkt 3) oraz do naszych Ofert. Ponadto, stanowią one wiążącą umowę z nami.

1. Zaakceptowanie warunków

Akceptując niniejsze Ogólne warunki użytkowania podczas rejestracji konta JoinerCAD, podczas instalacji JoinerCAD, podczas korzystania z JoinerCAD (ze wszystkimi powiązanymi usługami) lub procesu subskrypcji, lub poprzez dostęp lub korzystanie z naszych Ofert, użytkownik potwierdza swoją akceptację niniejszych Ogólnych warunków i innych obowiązujących Warunków oraz swoją zgodę na bycie stroną tej wiążącej umowy. Brak wyrażenia zgody oznacza brak prawa dostępu i korzystania z naszych Ofert.

Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Ogólne warunki w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, dla której działa (na przykład jako pracownik lub wykonawca), lub, jeśli nie ma firmy lub osoby prawnej, w imieniu własnym jako osoby fizycznej (w obu przypadkach dalej obowiązuje termin „Użytkownik”). Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo i upoważnienie (jak również zdolność – na przykład jest w odpowiednim wieku prawnym) do działania w imieniu takiego podmiotu i powiązania siebie z nim.

2. Brak prawa do zwrotu pieniędzy

Oprogramowanie JoinerCAD posiada 45-dniową wersję próbną, która pozwala użytkownikom na wypróbowanie i korzystanie z oprogramowania w pełnej funkcjonalności za darmo. W związku z tym wszyscy użytkownicy mają możliwość oceny oprogramowania, stwierdzenia, czy spełnia ono ich wymagania, a następnie podjęcia decyzji o zakupie lub rezygnacji z abonamentu JoinerCAD Pro (punkt 6). Oprogramowanie JoinerCAD w wersji próbnej dostępnej bezpłatnie przez 45 dni sprawia, że prawo do zwrotu nie obowiązuje, ponieważ przydatność oprogramowania można ocenić bez ponoszenia kosztów pieniężnych.       

3. Konto i logowanie

Aby subskrybować Ofertę, do której dostęp możliwy jest wyłącznie poprzez konto JoinerCAD, należy posiadać konto JoinerCAD. Oprogramowanie JoinerCAD jest rozszerzeniem oprogramowania Fusion 360, które jest produktem firmy Autodesk Inc., i może być używane tylko przez osoby posiadające konto Autodesk.  Jednocześnie JoinerCAD jest kontrolowany przez firmę ČELI AUTOMATIZUOTO PROJEKTAVIMO SISTEMOS, UAB (nr rej. osoby prawnej: 124717641) (dalej „Čeli APS”), która jest autoryzowanym deweloperem i dystrybutorem Autodesk Inc. Zatem z powodów wymienionych powyżej konto Autodesk Użytkownika wskazuje Użytkownika jako użytkownika oprogramowania Fusion 360, wskazuje go również jako użytkownika oprogramowania JoinerCAD, oczywiście jeśli jest ono zainstalowane na komputerze Użytkownika. W związku z tym Użytkownik może uzyskać dostęp do konta JoinerCAD za pomocą konta Autodesk, jeśli taka zgoda zostanie przez niego udzielona.

Użytkownik jest odpowiedzialny za każdą osobę, która otrzymuje, uzyskuje dostęp lub korzysta z Ofert za pośrednictwem Użytkownika lub jego konta JoinerCAD. Oznacza to, że Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszych Warunków przez swoich Autoryzowanych Użytkowników (punkt 6).  W niektórych przypadkach Autoryzowani Użytkownicy mogą być zobowiązani do założenia indywidualnych kont JoinerCAD lub udzielenia w inny sposób zgody na obowiązujące warunki w celu otrzymania, uzyskania dostępu lub korzystania z Ofert, ale wymóg ten nie wpływa na odpowiedzialność Użytkownika za jego Autoryzowanych Użytkowników.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego konta JoinerCAD oraz wszelką aktywność związaną ze swoim kontem JoinerCAD. Oznacza to, że Użytkownik zapewnia, że tylko jego Autoryzowani Użytkownicy korzystają z oferty związanej z jego kontem JoinerCAD, oraz zabezpiecza i nie będzie udostępniać identyfikatorów użytkownika ani haseł (z wyjątkiem upoważnionych administratorów/właścicieli konta).

Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje o jego koncie JoinerCAD (w tym wszelkie informacje, które Użytkownik lub jego Autoryzowani Użytkownicy podają w związku z rejestracją w jakiejkolwiek Ofercie) są i będą prawdziwe i kompletne.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z KONTA

Konto JoinerCAD jest zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić Użytkownikowi miejsce dostępu i zarządzania informacjami o koncie oraz uzyskanie praw do Oprogramowania, Usług Internetowych i innych korzyści, w tym korzyści bezpłatnych. Konto zostało zaprojektowane tak, aby było dostępne praktycznie w każdym miejscu i czasie za pośrednictwem strony internetowej.

Funkcje konta JoinerCAD mogą obejmować:

 • Pojedyncze logowanie do stron i usług JoinerCAD,

 • Zarządzanie subskrypcjami w ramach przypisanych Autoryzowanych Użytkowników,

 • Dostęp do Ofert,

 • Dostęp do plików do pobrania,

 • Dostęp do faktur,

 • Dostęp do innych powiązanych usług/serwisów internetowych JoinerCAD,

 • Dostęp do aktywacji/dezaktywacji rozliczeń automatycznych (Automatyczne odnawianie subskrypcji),

 • Dostęp do pomocy technicznej, zasobów edukacyjnych i wiadomości dotyczących subskrypcji.

4. Jesteś właścicielem swojej pracy

Użytkownik zachowa swoje prawa własności do plików, projektów, modeli, zestawów danych, obrazów, dokumentów lub podobnych materiałów stworzonych przez niego lub jego Autoryzowanych Użytkowników i przesłanych lub załadowanych do jakiejkolwiek Oferty przez niego lub jego Autoryzowanych Użytkowników.

5. Polityka prywatności

Spółka zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkownika i poinformowania Użytkownika o sposobie postępowania Čeli APS z jego danymi osobowymi/osoby prawnej (jako pracownika). Oświadczenie o ochronie prywatności firmy określa, w jaki sposób Čeli APS może gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać informacje dotyczące Użytkownika/osoby prawnej (jako pracownika) oraz w jaki sposób Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych/osoby prawnej (jako pracownika) lub ich usunięcia, a także skorzystać z innych praw dotyczących prywatności. Użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Oświadczenie o ochronie prywatności.

6. Subskrypcja

Subskrypcje (nazwa – JoinerCAD Pro) mogą zawierać Oprogramowanie lub Usługi sieciowe lub kombinację zarówno Oprogramowania jak i Usług sieciowych. Subskrypcje mogą zawierać również dodatkowe Korzyści, takie jak:

 • Pełna funkcjonalność oprogramowania,

 • Prawa do Usług sieciowych lub innych usług pokrewnych JoinerCAD,

 • Wsparcie techniczne,

 • Korzyści z użytkowania w domu,

 • Prawa do poprzednich wersji,

 • Dostęp do forów, newsletterów, webinariów, galerii i innych informacji edukacyjnych.

OKRES SUBSKRYPCJI

Subskrypcja Oferty obowiązuje przez czas ograniczony, który powinien być wskazany w momencie zakupu i podany na potwierdzeniu zakupu lub innym Identyfikatorze Oferty.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU SUBSKRYPCJI

Po zakończeniu okresu subskrypcji danej Oferty może być możliwe odnowienie subskrypcji w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jakie spółka udostępnia na ogół subskrybentom takiej Oferty w tym samym regionie geograficznym. Niektóre subskrypcje mogą mieć opcję automatycznego odnawiania. W celu anulowania takiego automatycznego odnowienia prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami Anulowanie automatycznego odnowienia (automatycznego rozliczania) subskrypcji.

PRZYPISYWANIE AUTORYZOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW DO SUBSKRYPCJI

Abonament posiada co najmniej jedno działające stanowisko dla oprogramowania JoinerCAD. W zależności od potrzeb, abonament można wykupić w ramach więcej niż jednego stanowiska. W takim przypadku właściciel konta JoinerCAD ma prawo przypisywać/usuwać z subskrypcji inne osoby posiadające konto Autodesk jako użytkowników JoinerCAD Pro. Tak przypisani użytkownicy JoinerCAD Pro noszą nazwę Autoryzowanych Użytkowników.

7. Oprogramowanie

Jeśli Użytkownik zamawia oprogramowanie do dostawy lub zamawia Ofertę, która zawiera oprogramowanie (na przykład, jeśli Oferta Usługi Sieciowej wymaga Oprogramowania klienckiego), oprogramowanie będzie według uznania Čeli APS udostępnione do pobrania poprzez konto JoinerCAD Użytkownika lub poprzez sklep z aplikacjami oprogramowania Fusion 360, lub poprzez stronę internetową JoinerCAD.

W przypadku każdej Oferty składającej się z oprogramowania, którą Čeli APS udostępnia lub dostarcza Użytkownikowi, i pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków oraz wszystkich zobowiązań płatniczych Čeli APS udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i niezbywalnej licencji na okres subskrypcji na instalację i korzystanie z oprogramowania (oraz zezwala swoim Autoryzowanym Użytkownikom na instalację i korzystanie z oprogramowania) wyłącznie zgodnie z Dokumentacją Oferty i innymi Warunkami. Wszelkie oprogramowanie (w tym wszelkie Aktualizacje lub Ulepszenia), które Čeli APS udostępnia lub dostarcza Użytkownikowi, jest licencjonowane na ograniczony okres subskrypcji, nie może być sprzedawane, a Użytkownik nie może przekazywać jego własności.

Čeli APS może udostępniać lub dostarczać Aktualizacje lub Ulepszenia oprogramowania. Wszystkie takie Aktualizacje i Ulepszenia podlegają tej samej licencji i warunkom, co oprogramowanie, którego dotyczą Aktualizacje lub Ulepszenia. Wszystkie takie Aktualizacje lub Ulepszenia będą instalowane automatycznie bez pytania użytkownika JoinerCAD o zgodę.

WERSJA PRÓBNA

JoinerCAD posiada 45-dniową darmową Wersję próbną, która pozwala użytkownikowi na korzystanie z oprogramowania w pełnej funkcjonalności (w tym z wszystkich usług związanych z JoinerCAD). Pozwala również użytkownikowi ocenić przydatność oprogramowania i podjąć decyzję o jego zakupie.  Po wygaśnięciu Wersji próbnej JoinerCAD automatycznie zmienia się w Wersję podstawową.

WERSJA PODSTAWOWA

JoinerCAD w Wersji podstawowej to stała wersja bezpłatna, ale z pewnymi ograniczeniami funkcjonalności. Jeśli użytkownik JoinerCAD chce uzyskać dostęp do oprogramowania JoinerCAD w pełnej funkcjonalności, musi wykupić abonament JoinerCAD Pro.

WERSJA PRO

Wersja JoinerCAD Pro jest dostępna przez okres wykupionej subskrypcji i pozwala użytkownikowi na korzystanie z oprogramowania w pełnej funkcjonalności. Subskrypcja może być przedłużana i pobierana automatycznie, jeśli takie ustawienie zostało wybrane na koncie JoinerCAD subskrybenta. W przeciwnym razie, kiedy subskrypcja wygaśnie, wersja JoinerCAD Pro automatycznie zamienia się z powrotem w Wersję podstawową – JoinerCAD Basic.

8. Usługi sieciowe – Woodwork Hive

Podczas korzystania z wersji próbnej JoinerCAD oraz w przypadku subskrypcji JoinerCAD Pro Użytkownik może korzystać z serwisu internetowego powiązanego z JoinerCAD – Woodwork Hive, który jest Usługą sieciową na bazie URL (http://woodworkhive.com). Čeli APS będzie świadczyć te Usługi sieciowe na czas trwania abonamentu lub okresu Wersji próbnej (45 dni) pod warunkiem przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków i wszystkich zobowiązań płatniczych, a także Oświadczenia o ochronie prywatności Woodwork Hive. Użytkownik może uzyskać dostęp i korzystać z Usług sieciowych wyłącznie zgodnie z Dokumentacją dotyczącą Oferty i innymi Warunkami.

Serwis internetowy (Woodwork Hive) jest połączoną z oprogramowaniem JoinerCAD platformą w chmurze, która pozwala abonentowi (użytkownikowi) JoinerCAD Pro/użytkownikowi Wersji próbnej na uzyskanie usług takich jak BOM (Bill of Material), zmianę materiałów itp. Pozwala również (tylko jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę) na korzystanie z szablonów BOM w formacie arkusza kalkulacyjnego, które są dostępne na dysku Google użytkownika.

Čeli APS udostępni Użytkownikowi Usługi sieciowe w sposób, w jaki Čeli APS ogólnie udostępnia komercyjnie takie Usługi sieciowe użytkownikom o takim samym abonamencie jak Użytkownik (z uwzględnieniem poziomu, geografii i innych atrybutów).

9. Dostęp do oferty i jej wykorzystanie

W zależności od Oferty wymagane może być zalogowanie się na konto JoinerCAD w celu aktywacji, dostępu lub korzystania (lub kontynuowania dostępu lub korzystania) z Oferty. Dostęp do Oferty lub korzystanie z niej może mieć wyłącznie Użytkownik, w tym jego Autoryzowani Użytkownicy. Dostęp do wszystkich Ofert i korzystanie z nich jest uzależnione (między innymi) od terminowego uiszczania przez Klienta wszystkich stosownych kwot, w tym wszelkich podatków i innych opłat związanych z Ofertami, oraz przestrzegania niniejszych Warunków Ogólnych.

Niektóre Oferty mogą powodować automatyczne połączenie Urządzeń elektronicznych z Internetem (sporadycznie lub regularnie) – na przykład w celu potwierdzenia subskrypcji, zapewnienia dostępu do usług (w tym usług stron trzecich) lub pobrania i zainstalowania Aktualizacji lub Ulepszeń, a wszystko to będzie mieć miejsce bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na takie połączenie oraz na zatwierdzenie swojej subskrypcji i na automatyczne pobieranie i instalację Aktualizacji i Ulepszeń. W przypadku niektórych Ofert użytkownik może mieć możliwość dostosowania ustawień Aktualizacji lub Ulepszeń (nie jest to dostępne w przypadku innych Ofert, w tym tych, w przypadku których automatyczne Aktualizacje lub Ulepszenia są wymagane dla działania lub bezpieczeństwa Oferty).

Oferty nie obejmują dostępu do Internetu lub jakiejkolwiek innej sieci lub usług komunikacyjnych ani żadnego sprzętu, oprogramowania, pamięci masowej, zabezpieczeń lub innych zasobów niezbędnych do uzyskania dostępu lub korzystania z Ofert. Użytkownik oraz inni dostawcy i usługodawcy są odpowiedzialni za nabycie wszystkich takich elementów oraz za ich niezawodność, bezpieczeństwo i działanie. Nie wszystkie Oferty i nie wszystkie funkcje Oferty są dostępne we wszystkich lokalizacjach lub językach.

API ČELI APS

W przypadku subskrypcji Oferty Čeli APS nie zapewnia Użytkownikowi dostępu do interfejsów programowania aplikacji, zestawów do tworzenia oprogramowania, narzędzi, bibliotek, skryptów, przykładowego kodu źródłowego i podobnych materiałów deweloperskich przeznaczonych specjalnie do korzystania z takiej Oferty.

KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW I USŁUG STRON TRZECICH

Čeli APS może udostępniać Użytkownikowi treści, projekty, modele, zestawy danych, informacje o projektach, dokumenty, biblioteki, audio, linki, dane, aplikacje i inne oprogramowanie, usługi lub podobne materiały strony trzeciej powiązane z Ofertami. Wszelkie materiały/usługi stron trzecich mogą podlegać innym Warunkom znajdującym się na stronie internetowej określonej przez Čeli APS. Jeśli nie istnieją Warunki Stron trzecich, korzystanie z nich musi być ograniczone do tych samych warunków, co Oferta, w związku z którą użytkownik otrzymał Materiały/Usługi Stron trzecich, i powiązane wyłącznie z korzystaniem z takiej Oferty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, uzyskanie i przestrzeganie wszystkich Warunków Stron trzecich. Čeli APS nie ponosi odpowiedzialności i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Materiałów/Usług Stron trzecich lub korzystania przez Użytkownika z takich Materiałów/Usług, a także Warunków Stron trzecich lub przestrzegania przez Użytkownika takich Warunków Stron trzecich.

ZNAKI TOWAROWE STRON TRZECICH, KREDYTY I ATRYBUTY OPROGRAMOWANIA

https://github.com/AutoMapper/AutoMapper/blob/master/LICENSE.txt
https://github.com/AutoFixture/AutoFixture/blob/master/LICENCE.txt
https://github.com/Azure/azure-sdk-for-net/blob/main/LICENSE.txt
https://github.com/coverlet-coverage/coverlet/blob/master/LICENSE
https://github.com/fluentassertions/fluentassertions/blob/master/LICENSE
https://github.com/googleapis/google-api-dotnet-client/blob/main/LICENSE
https://github.com/IdentityModel/IdentityModel/blob/main/LICENSE
https://github.com/jbogard/MediatR/blob/master/LICENSE
https://github.com/dotnet/aspnetcore/blob/main/LICENSE.txt
https://github.com/dotnet/efcore/blob/main/LICENSE.txt
https://github.com/moq/moq4/blob/main/License.txt
https://github.com/nsubstitute/NSubstitute/blob/master/LICENSE.txt
https://github.com/jbogard/Respawn/blob/master/LICENSE
https://github.com/serilog/serilog/blob/dev/LICENSE
https://github.com/stripe/stripe-dotnet/blob/master/LICENSE
https://github.com/domaindrivendev/Swashbuckle.AspNetCore/blob/master/LICENSE
https://github.com/xunit/xunit/blob/main/LICENSE
https://github.com/microsoft/testfx/blob/main/LICENSE
https://github.com/coverlet-coverage/coverlet/blob/master/LICENSE
https://github.com/protocolbuffers/protobuf/blob/master/LICENSE
https://github.com/JamesNK/Newtonsoft.Json/blob/master/LICENSE.md
https://www.boost.org/users/license.html
https://github.com/barnhill/barcodelib/blob/master/LICENSE
https://www.nuget.org/packages/GemBox.Spreadsheet/47.0.1321/license
https://github.com/Doomer3D/Genesis.QRCodeLib/blob/master/LICENSE
https://www.jetbrains.com/legal/docs/toolbox/user/
https://github.com/microsoft/vstest/blob/main/LICENSE
https://github.com/zeromq/netmq/blob/master/COPYING.LESSER
https://github.com/dotnet/standard/blob/master/LICENSE.TXT
https://www.nuget.org/packages/NUnit/3.13.2/license
https://github.com/protobuf-net/protobuf-net/blob/main/Licence.txt
https://github.com/codebude/QRCoder/blob/master/LICENSE.txt
https://github.com/TestableIO/System.IO.Abstractions/blob/main/LICENSE
https://github.com/micjahn/ZXing.Net/blob/master/COPYING
https://github.com/schourode/iso3166/blob/master/LICENSE
https://github.com/IdentityServer/IdentityServer4
https://github.com/PomeloFoundation/Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql/blob/master/LICENSE
https://github.com/stavroskasidis/BlazorContextMenu/blob/develop/LICENSE
https://github.com/Blazored/LocalStorage/blob/main/LICENSE
https://github.com/bUnit-dev/bUnit/blob/main/LICENSE
https://github.com/ElectronNET/Electron.NET/blob/master/LICENSE
https://github.com/KuraiAndras/MediatR.Courier/blob/master/LICENSE.md
https://github.com/aspnet/LibraryManager/blob/main/LICENSE.txt
https://github.com/mcintyre321/ValueOf/blob/master/licence.md
https://github.com/popperjs/popper-core/blob/master/LICENSE.md
https://github.com/jquery/jquery/blob/main/LICENSE.txt
https://github.com/micc83/cookie-notice-js/blob/master/LICENSE

WYKORZYSTANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA

W celu uzyskania przez Użytkownika dostępu lub możliwości korzystania z niektórych Ofert, lub w celu zapewnienia firmie Čeli APS możliwości świadczenia określonych usług na rzecz Użytkownika, Użytkownik może chcieć przesłać lub w inny sposób udostępnić swoje Treści. Personel Čeli APS nie będzie wykorzystywał Treści Użytkownika, chyba że na jego prośbę lub za jego zgodą – na przykład w celu zapewnienia wsparcia, rozwiązania problemu technicznego lub innej prośby; w związku z dostarczaniem i ulepszaniem Ofert (w tym utrzymywaniem, zabezpieczaniem, aktualizacją lub inną modyfikacją Ofert); lub w związku z obowiązkami prawnymi, egzekwowaniem prawa, dochodzeniami lub postępowaniami (na przykład w odpowiedzi na ważne wezwanie sądowe). Ogólnie rzecz biorąc, Čeli APS nie kontroluje ani nie przegląda treści, które są umieszczane w jakiejkolwiek Ofercie, witrynie lub usłudze lub w inny sposób udostępniane Čeli APS. Čeli APS zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzania i przeglądania Treści Użytkownika, a także może zablokować lub usunąć treści z dowolnego powodu, w tym z powodu ich niezgodności z niniejszymi Ogólnymi Warunkami (na przykład posty lub spam nielegalne, obraźliwe lub związane z phishingiem). Gdy Użytkownik dostarcza lub udostępnia swoje Treści, upoważnia Čeli APS i osoby przez nią wyznaczone do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, rozpowszechniania i udostępniania swoich Treści w związku z dostarczaniem Ofert i umożliwieniem Čeli APS wypełniania swoich zobowiązań oraz zgodnie z innymi postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie Treści Użytkownika oraz za zapewnienie, że Treści Użytkownika i ich wykorzystanie w ramach jakiejkolwiek Oferty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz niniejszymi Ogólnymi Warunkami, a także gwarantuje, że Treści Użytkownika nie naruszają ani nie przywłaszczają sobie żadnych praw własności intelektualnej ani praw własnościowych żadnej osoby, ani nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa ani rozporządzeń. Čeli APS zaleca zabezpieczenie i ochronę Treści Użytkownika poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii szyfrowania i bezpieczeństwa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w usługach online mogą występować sporadyczne zakłócenia lub przerwy w działaniu, w wyniku czego Użytkownik może nie być w stanie odzyskać swoich Treści. Čeli APS zaleca regularne tworzenie kopii zapasowych Treści na własnym nośniku. Użytkownik jest przez cały czas odpowiedzialny za przechowywanie i utrzymywanie wszelkich takich kopii zapasowych Treści Użytkownika.

WSPÓŁPRACA I UDOSTĘPNIANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Niektóre Oferty umożliwiają Użytkownikowi współpracę z innymi osobami, w tym udostępnianie naszych Treści lub publikowanie Treści Użytkownika – na przykład na forum lub w innych serwisach. Jeśli Użytkownik zdecyduje się udostępnić lub opublikować swoją Treść (poprzez współpracę lub udostępnianie plików w ramach projektu, wysłanie wiadomości e-mail, udostępnienie linku, udostępnienie plików w innych aplikacjach lub usługach, zamieszczenie na forum lub w galerii lub w inny sposób), wówczas inni (w tym, w niektórych przypadkach, ogół społeczeństwa) mogą być w stanie wykorzystywać, sprzedawać, odtwarzać, modyfikować, rozpowszechniać, udostępniać, wyświetlać, przekazywać i komunikować takie Treści. Fora i galerie mogą być publiczne, a przesyłane materiały są z reguły publiczne. Po udostępnieniu lub opublikowaniu Treści Użytkownika zawieszenie lub odebranie dostępu nie spowoduje usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do jakichkolwiek Treści Użytkownika, które zostały wcześniej skopiowane, przekazane lub w inny sposób udostępnione lub opublikowane. Jeśli Użytkownik nie chce, aby inni mieli taki dostęp lub którekolwiek z tych praw, nie powinien korzystać z funkcji udostępniania, publikowania lub innej współpracy w ramach Ofert i musi odpowiednio ustawić swoje uprawnienia.

Oferta może zawierać linki do osób trzecich, które oferują usługi, oprogramowanie lub inne materiały uzupełniające taką Ofertę. Takie linki są udostępniane jako udogodnienie dla Użytkownika. Čeli APS nie monitoruje ani nie kontroluje tego, w jaki sposób takie osoby trzecie dysponują Treścią Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępu do Treści Użytkownika przez wszelkie osoby trzecie. Jeżeli Użytkownik zezwoli na udostępnienie jakichkolwiek informacji lub Treści Użytkownika osobom trzecim, Čeli APS może udostępnić takie informacje lub Treści Użytkownika takim osobom trzecim; Čeli APS nie będzie jednak ponosić żadnej odpowiedzialności za działania takich osób trzecich, a wszelkie regulujące warunki, w tym warunki dotyczące prywatności, będą obowiązywać między Użytkownikiem a takimi osobami trzecimi.

10. Strony internetowe

Niezależnie od Ofert, Čeli APS może udostępniać informacje na swoich ogólnych stronach internetowych. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z takich stron internetowych Čeli APS.

11. Informacje zwrotne

Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania Čeli APS pomysłów na ulepszenia, sugestii lub innych informacji zwrotnych. Jeśli jednak Użytkownik przekaże jakiekolwiek Informacje zwrotne, niniejszym udziela Čeli APS niewyłącznej, zbywalnej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na tworzenie, wykorzystywanie, sprzedaż, oferowanie sprzedaży, reprodukcję, modyfikację, dystrybucję, udostępnianie, publiczne wyświetlanie i wykonywanie, ujawnianie i inne wykorzystywanie Informacji zwrotnych oraz wszelkich Ofert wykorzystujących Informacje zwrotne.

12. Ograniczenia użytkowania

OFERTY SĄ NARZĘDZIAMI

Oferty są narzędziami i mają na celu wyłącznie pomoc Użytkownikowi w jego działaniach związanych z projektowaniem, analizą, symulacją, szacowaniem, testowaniem i innymi czynnościami i nie zastępują profesjonalnego osądu Użytkownika ani jego własnych, niezależnych działań związanych z projektowaniem, analizą, symulacją, szacowaniem, testowaniem i innymi czynnościami, w tym czynnościami dotyczącymi obciążeń, bezpieczeństwa i użyteczności produktu. Ze względu na dużą różnorodność potencjalnych zastosowań Ofert nie zostały one zaprojektowane ani przetestowane pod kątem jakichkolwiek konkretnych zastosowań i to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie, czy wykorzystanie Oferty jest odpowiednie dla celów, które chce osiągnąć. Čeli APS nie ponosi odpowiedzialności ani nie odpowiada w żaden sposób za wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Ofert, w tym za jakiekolwiek Produkty końcowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez niego (w tym przez jego Autoryzowanych Użytkowników) z Ofert i wszelkich wyników uzyskanych dzięki Ofertom, w tym wszelkich Produktów końcowych. Do obowiązków Użytkownika należy m.in. określenie odpowiednich zastosowań Ofert oraz dobór Ofert oraz innych programów i materiałów komputerowych, które pomogą osiągnąć zamierzone przez Użytkownika rezultaty. Użytkownik jest również odpowiedzialny za ustalenie adekwatności niezależnych procedur testowania wiarygodności, dokładności, kompletności, zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz innych cech dowolnego Produktu wyjściowego, w tym, bez ograniczeń, wszystkich elementów zaprojektowanych przy pomocy Ofert. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oferty i Produkty wyjściowe mogą nie osiągać wyników pożądanych przez Użytkownika w ramach jego ograniczeń projektowych, analitycznych, symulacyjnych, szacunkowych, testowych i innych.

OFERTA NIE JEST PRZEZNACZONA DO PRZECHOWYWANIA WRAŻLIWYCH DANYCH OSOBOWYCH/PRAWNYCH

Funkcjonalność przechowywania danych związana z Ofertami NIE nadaje się do przechowywania numerów ubezpieczenia społecznego, numerów kart kredytowych lub debetowych, numerów kont finansowych, numerów prawa jazdy, informacji medycznych lub informacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego; danych dotyczących cech osobowych lub innych danych osobowych, takich jak rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub przekonania filozoficzne, przynależność polityczna lub opinie, dane genetyczne lub biometryczne, orientacja seksualna lub przynależność do związków zawodowych; lub innych informacji, które mogą narazić osobę fizyczną lub stanowić dla niej ryzyko szkody, jeżeli zostaną niewłaściwie ujawnione lub wykorzystane. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymaganych przez Čeli APS (np. numer karty kredytowej używany przy zakupie abonamentu) Użytkownik nie będzie przesyłał ani w inny sposób udostępniał Čeli APS żadnych Wrażliwych Danych Osobowych/Osoby prawnej (jako Pracownika), w tym plików zawierających Wrażliwe Dane Osobowe/Osoby prawnej (jako Pracownika), w związku z korzystaniem przez Użytkownika z jakiejkolwiek Oferty.

DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE OFERT

Użytkownik będzie uzyskiwał dostęp do Ofert i korzystał z nich (oraz zezwalał na dostęp do nich i korzystanie z nich) wyłącznie zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa (których będzie przestrzegał). Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Ogólnych warunkach, w tym wszelkich Dodatkowych Umowach lub Warunkach, lub w inny sposób wyraźnie dozwolony na piśmie przez Čeli APS, Użytkownik nie będzie:

 • Powielać, modyfikować, adaptować, tłumaczyć, przenosić lub tworzyć dzieł pochodnych całości lub części jakiejkolwiek Oferty, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo, niezależnie od umownego zakazu stanowiącego inaczej.

 • Udzielać sublicencji, dystrybuować, przesyłać, sprzedawać, dzierżawić, wypożyczać lub w inny sposób udostępniać całości lub dowolnej części jakiejkolwiek Oferty (w tym dowolnej funkcjonalności jakiejkolwiek Oferty) osobom trzecim ani udostępniać dowolnej funkcjonalności jakiejkolwiek Oferty osobom trzecim (na zasadzie biura usługowego lub w inny sposób).

 • Uzyskiwać dostępu lub korzystać z jakiejkolwiek Oferty w Internecie lub za jego pośrednictwem (innej niż oferty udostępnione przez Čeli APS w Internecie), w jakiejkolwiek sieci rozległej (WAN) lub innej sieci nielokalnej; w wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub za jej pośrednictwem; lub za pośrednictwem technologii wirtualizacji aplikacji, technologii wirtualizacji remotingu, webhostingu, timesharingu, oprogramowania jako usługi, platformy jako usługi, infrastruktury jako usługi, chmury lub innej usługi internetowej, hostowanej lub podobnej.

Ponadto, nie będzie:

 • Usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, poufności lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Oferty, Dokumentacji lub powiązanych materiałów.

 • Usuwać, wyłączać lub w inny sposób ograniczać skuteczności wszelkich zabezpieczeń technicznych stosowanych przez Čeli APS w celu zarządzania, monitorowania, kontroli lub analizy instalacji, dostępu lub korzystania z jakiejkolwiek Oferty lub ochrony praw własności intelektualnej Čeli APS.

 • Zamieszczać, przesyłać lub w inny sposób udostępniać za pomocą Ofert jakichkolwiek informacji lub materiałów, które są lub mogą być:

  • fałszywe, oszczercze, zniesławiające, nieuczciwe lub w inny sposób niezgodne z prawem lub deliktowe.

  • mające charakter groźby, nękania, poniżania, nienawiści lub zastraszania, lub które w inny sposób nie respektują praw i godności innych osób.

  • obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne lub w inny sposób niestosowne.

  • chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, prawami projektowymi, prawami tajemnicy handlowej, prawem do wizerunku lub prywatności, lub innymi prawami własności, bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody odpowiedniego właściciela.

  • tajemnicą państwową lub narodową, informacją niejawną lub jakąkolwiek inną informacją lub materiałem (w tym fotografią, rysunkiem, planem lub modelem), które podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy służbowej.

  • tajnym kodem, kontrasygnatą, kryptowalutą, hasłem lub innymi podobnymi informacjami.

  • mające charakter reklamy, spamu, oferty sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek towarów lub usług, „łańcuszka” lub jakiejkolwiek innej formy nagabywania, lub jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania (takiego jak wirus, robak, koń trojański, ukryty żart, bomba czasowa lub program szpiegujący) lub innego kodu komputerowego, pliku lub programu, który jest lub jest potencjalnie szkodliwy lub inwazyjny lub ma na celu uszkodzenie lub przejęcie działania, ograniczenie korzystania lub monitorowanie korzystania z jakiegokolwiek sprzętu, oprogramowania lub wyposażenia.

 • Korzystać z Ofert w sposób nieuczciwy lub w inny sposób niezgodny z prawem, lub deliktowy, lub mający jakikolwiek nieuczciwy lub inny niezgodny z prawem lub deliktowy cel albo skutek.

 • Zakłócać lub uniemożliwiać działanie jakiejkolwiek Oferty lub serwerów czy sieci wykorzystywanych do udostępnienia jakiejkolwiek Oferty, w tym poprzez włamanie się lub zniszczenie jakiejkolwiek części Oferty.

 • Próbować sondować, skanować lub sprawdzać słabe punkty jakiejkolwiek Oferty lub naruszać lub obchodzić zabezpieczenia lub środki uwierzytelniania stosowane w jakiejkolwiek Ofercie.

 • Wykorzystywać jakichkolwiek Ofert jako nośników do „zdalnego ładowania” lub jako „drzwi” lub „drogowskazów” do innych stron lub zasobów internetowych, zarówno w obrębie, jak i poza stronami, za pośrednictwem których udostępniane są Oferty.

 • Zbierać treści lub informacji z lub za pomocą Oferty, przy użyciu środków automatycznych (takich jak wszelkie roboty, pająki, aplikacje do przeszukiwania/pobierania ze strony lub inne urządzenia do pobierania, indeksowania, zgarniania, wydobywania danych).

 • Wykorzystywać jakiejkolwiek Oferty lub danych wyjściowych jakiejkolwiek Oferty w związku z treningiem sieci neuronowej lub systemu lub oprogramowania uczenia maszynowego, głębokiego uczenia lub sztucznej inteligencji.

 • Rozpakowywać części składowych jakiejkolwiek Oferty w celu wykorzystania ich oddzielnie lub na różnych urządzeniach elektronicznych (z wyjątkiem sytuacji, w której Čeli APS wyraźnie zezwoli na to na piśmie).

 • Używać lub uzyskiwać dostępu do Oprogramowania udostępnianego w ramach usługi internetowej oddzielnie względem odpowiedniej usługi internetowej (z wyjątkiem sytuacji, w której Čeli APS wyraźnie zezwoli na piśmie). 

13. Poufność

Użytkownik lub Čeli APS (jako Strona ujawniająca) może ujawnić lub udostępnić Informacje poufne drugiej stronie (jako Stronie otrzymującej) w związku z niniejszymi Warunkami. Strona otrzymująca dołoży takiej samej staranności w odniesieniu do Informacji poufnych Strony ujawniającej, jaką stosuje w celu ochrony poufności swoich własnych informacji poufnych podobnego rodzaju (w żadnym wypadku jednak nie mniejszej niż rozsądna staranność) i będzie wykorzystywać Informacje poufne Strony ujawniającej wyłącznie w związku z Ofertami, chyba że Strona ujawniająca udzieliła jej innej pisemnej zgody, ograniczy dostęp do Informacji poufnych Strony ujawniającej  swoim pracownikom, konsultantom, wykonawcom, usługodawcom, profesjonalnym doradcom i innych osobom, które potrzebują takiego dostępu dla celów związanych z Ofertami i które podlegają zobowiązaniom do zachowania poufności wobec Strony otrzymującej, nie mniej rygorystycznym niż te zawarte w niniejszych Warunkach Ogólnych. Strona otrzymująca może ujawnić Informacje poufne Strony ujawniającej, jeśli jest do tego zmuszona przez prawo. Strona otrzymująca poinformuje Stronę ujawniającą z wyprzedzeniem o takim przymusowym ujawnieniu (w zakresie dozwolonym przez prawo) i podejmie rozsądne kroki w celu ograniczenia takiego ujawnienia. Čeli APS może również ujawnić Informacje poufne dotyczące Użytkownika, aby spełnić wszelkie żądania organów rządowych lub regulacyjnych (w tym wezwania do sądu lub nakazy sądowe) w ramach postępowania prawnego dotyczącego Čeli APS lub na życzenie Użytkownika. Jeżeli ujawnienie następuje na życzenie Użytkownika, może on być odpowiedzialny za koszty opracowania i udostępnienia Informacji poufnych Użytkownika.

14. Prawa własności Čeli APS

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Čeli APS oraz jej licencjodawcy i dostawcy będą mieli wszelkie prawa własności i wszelkie prawa w odniesieniu do Ofert, Dokumentacji, API, Metryk i innych informacji lub materiałów dostarczonych lub udostępnionych przez Čeli APS Użytkownikowi oraz wszelkich kopii powyższych, a także wszelkich materiałów lub innych informacji opartych na, wywodzących się lub w inny sposób wykorzystujących którekolwiek z powyższych (w tym wszelkie prawa do tajemnic handlowych, praw autorskich, znaków towarowych, patentów i wszelkich innych praw własności intelektualnej lub praw własności związanych z którymkolwiek z powyższych). Struktura i organizacja, podstawowe algorytmy i inne elementy wewnętrzne, protokoły, struktury danych i inne elementy zewnętrzne, a także kod źródłowy Ofert i API stanowią zastrzeżone i poufne informacje Čeli APS, a Użytkownik nie ujawni tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzysta ich do celów innych niż wymagane do zwykłego dostępu i korzystania z Ofert zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi bez uprzedniej pisemnej zgody Čeli APS. Użytkownik zobowiązuje się również nie uzyskiwać dostępu ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do Ofert za pomocą środków innych niż interfejs, który Čeli APS udostępnia lub na który zezwala. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie angażować w dekompilację, dezasemblację lub inne metody inżynierii wstecznej lub inne próby odkrycia, poznania lub zbadania struktury lub organizacji, podstawowych algorytmów lub innych elementów wewnętrznych, protokołów, struktur danych lub innych elementów zewnętrznych, lub kodu źródłowego Ofert lub API, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo, niezależnie od umownego zakazu stanowiącego inaczej. Čeli APS może udostępnić lub zapewnić dostęp do innych informacji poufnych i zastrzeżonych (oznaczonych jako takie lub rozumianych jako takie w danych okolicznościach). Jeżeli Użytkownik otrzyma takie informacje, nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Čeli APS ujawnić ich żadnej osobie trzeciej ani wykorzystać ich do celów innych niż wymagane do dostępu i korzystania z Ofert zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami.

Użytkownikowi przysługują wyłącznie prawa wyraźnie przyznane na mocy niniejszych Ogólnych warunków (w tym wszelkich Warunków umów dodatkowych lub Warunków szczególnych). Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone, są zastrzeżone przez Čeli APS oraz jej licencjodawców i dostawców; Firma Čeli APS oraz jej licencjodawcy i dostawcy wyraźnie zrzekają się (a Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić) wszelkich innych praw.

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań ani nie upoważniać lub zachęcać osób trzecich do podejmowania jakichkolwiek działań (lub współpracy z osobami trzecimi w podejmowaniu jakichkolwiek działań) niezgodnych z powyższym.

15. Gwarancja, wyłączenia, ograniczenia odpowiedzialności

OGRANICZONA GWARANCJA

Čeli APS gwarantuje, że dla każdej płatnej subskrypcji, od dnia udostępnienia Użytkownikowi subskrybowanej Oferty i przez 60 dni (Okres gwarancji) Oferta będzie zapewniać ogólne cechy i funkcje opisane na stronie internetowej JoinerCAD (www.joinercad.com/pl). Całkowite zobowiązanie i odpowiedzialność Čeli APS oraz jedyny i wyłączny środek zaradczy w przypadku naruszenia przez Čeli APS niniejszej gwarancji będą polegały na tym, że Čeli APS, według własnego uznania, podejmie rozsądną próbę usunięcia naruszenia lub zwróci kwoty otrzymane za dany abonament i anuluje taki abonament. Wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące jakiejkolwiek Oferty należy zgłaszać w odpowiednim Okresie gwarancji.

WYŁĄCZENIA

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, O KTÓREJ MOWA W POWYŻSZEJ SEKCJI „Ograniczona gwarancja”, ORAZ WSZELKICH WYRAŹNYCH GWARANCJI, O KTÓRYCH MOWA W JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH UMOWACH LUB WARUNKACH SPECJALNYCH, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, (i) OFERTY SĄ UDOSTĘPNIANE „TAKIE JAKIE SĄ”, A FIRMA ČELI APS ORAZ JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ, WARUNKÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO KTÓREJKOLWIEK Z OFERT LUB JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU WYJŚCIOWEGO, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI, LUB INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOROZUMIANYCH USTAWOWO, LUB WSZELKICH GWARANCJI LUB WARUNKÓW OPARTYCH NA SPOSOBIE POSTĘPOWANIA, STOSOWANIU HANDLU LUB STANDARDACH BRANŻOWYCH. Wszelkie oświadczenia dotyczące Ofert (w tym wszelkie oświadczenia dotyczące ich funkcjonalności lub wydajności) lub Produktu wyjściowego, lub inne komunikaty kierowane do Użytkownika, które nie są zawarte w niniejszych Ogólnych warunkach lub jakichkolwiek Dodatkowych Umowach lub Warunkach, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią gwarancji, oświadczenia, warunku ani innego zobowiązania. Nie ograniczając ogólności powyższego postanowienia, Čeli APS nie gwarantuje ani nie zobowiązuje się w inny sposób, że Oferty lub Produkty wyjściowe, lub dostęp do nich lub ich wykorzystanie, będą dostępne, nieprzerwane, wolne od błędów, bezpieczne, dokładne, niezawodne lub kompletne; Oferty będą spełniać jakiekolwiek szczególne kryteria wydajności lub dostępności; Treści Użytkownika nie zostaną utracone lub uszkodzone lub że błędy zostaną naprawione lub jakiekolwiek szczególne prośby o wsparcie zostaną rozwiązane w celu zaspokojenia potrzeb Użytkownika. Wszelkie odniesienia do „nieograniczonego” dostępu, wykorzystania, przechowywania lub innych aspektów w odniesieniu do Oferty podlegają ograniczeniom technicznym Oferty.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ani firma Čeli APS, ani żaden z jej licencjodawców lub dostawców nie ponosi odpowiedzialności (bezpośrednio lub pośrednio) za jakiekolwiek szkody przypadkowe, specjalne, pośrednie, wtórne lub karne; utratę zysków lub przychodów; przerwę w działalności lub utratę możliwości korzystania; koszt pozyskania zastępczych towarów lub usług lub innego zabezpieczenia; awarię lub wady Produktu wyjściowego; utratę, uszkodzenie lub usunięcie (lub brak możliwości usunięcia) danych lub Treści Użytkownika; lub szkody wynikające z działania Siły Wyższej (w każdym przypadku, niezależnie od teorii prawnej dochodzenia takich szkód lub innej odpowiedzialności). Ponadto łączna odpowiedzialność firmy Čeli APS oraz jej licencjodawców i dostawców w odniesieniu do jakiejkolwiek Oferty lub jej Produktu wyjściowego w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty zapłaconej lub należnej od Użytkownika za Ofertę w okresie 2 miesięcy przed wystąpieniem zdarzeń lub okoliczności powodujących powstanie odpowiedzialności.

Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Warunkach będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dla wszelkich szkód lub innych zobowiązań, niezależnie od ich przyczyny i teorii odpowiedzialności, wynikających z umowy lub spowodowanych przez wykroczenie przeciw prawu (w tym zaniedbanie i odpowiedzialność obiektywną), odszkodowanie, regres, ustawę lub w inny sposób, nawet jeśli firma Čeli APS została poinformowana o możliwości powstania zobowiązania, i niezależnie od tego, czy ograniczone środki zaradcze w niniejszych Ogólnych warunkach spełniają swój zasadniczy cel.

Użytkownik potwierdza, że kwoty należne za Oferty są częściowo oparte i odzwierciedlają zrzeczenia prawa do roszczeń gwarancyjnych i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Ogólnych warunkach oraz że takie zrzeczenia i ograniczenia są istotnym elementem transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Čeli APS.

ZWIĄZEK Z PRAWEM WŁAŚCIWYM

Niniejsze Ogólne warunki, inne Dodatkowe Umowy/Warunki oraz wszelkie spory wynikające z tych dokumentów lub z nimi związane będą podlegały prawu Republiki Litewskiej.

16. Odszkodowanie

Użytkownik zabezpiecza i zwalnia Čeli APS z odpowiedzialności przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi) poniesionymi przez Čeli APS z powodu jakichkolwiek roszczeń, pozwów lub postępowań wynikających z lub związanych z Treściami Użytkownika; korzystaniem przez Użytkownika (w tym przez jego Autoryzowanych Użytkowników) z Ofert, w tym z wszelkich Produktów wyjściowych lub innych produktów uzyskanych w wyniku takiego korzystania; oraz naruszeniem przez Użytkownika (w tym przez jego Autoryzowanych Użytkowników) niniejszych Ogólnych warunków (w tym wszelkich Dodatkowych Umów lub Warunków).

17. Termin, wypowiedzenie, zawieszenie

Niniejsze Ogólne warunki wchodzą w życie z dniem zaakceptowania ich po raz pierwszy zgodnie z sekcją „Zaakceptowanie warunków” (Sekcja 1) i pozostają w mocy przez czas nieokreślony, o ile nie zostaną wypowiedziane zgodnie z sekcją „Termin, wypowiedzenie, zawieszenie” (Sekcja 17).

PRAWO DO WYPOWIEDZENIA

Użytkownik może wypowiedzieć subskrypcje i niniejsze Warunki, jeśli Čeli APS istotnie naruszy niniejsze Warunki (w tym wszelkie Dodatkowe Umowy lub Warunki) i nie naprawi takiego naruszenia w ciągu 60 dni od pisemnego powiadomienia o naruszeniu.

PRAWO ČELI APS DO WYPOWIEDZENIA

Čeli APS może wypowiedzieć dowolną lub wszystkie subskrypcje lub inne Oferty, niniejsze Ogólne warunki i/lub konto Użytkownika, jeśli nie ma on aktualnie opłaconych subskrypcji; nie uiścił w terminie żadnych kwot (w tym opłat i podatków) należnych w związku z dowolną Ofertą lub w inny sposób należnych Čeli APS; Użytkownik (w tym każdy z jego Autoryzowanych Użytkowników) istotnie narusza niniejsze Ogólne warunki (w tym wszelkie Dodatkowe Umowy i Warunki) i nie naprawi takiego naruszenia w ciągu 60 dni od pisemnego powiadomienia o naruszeniu; lub Użytkownik zostanie objęty postępowaniem upadłościowym lub niewypłacalnościowym, stanie się niewypłacalny, zawrze układ z wierzycielami lub wpłynie na ich sytuację (w tym dokona cesji na rzecz wierzycieli) lub rozpocznie proces likwidacji. Niniejsze Ogólne warunki zostaną automatycznie rozwiązane bez dodatkowego powiadomienia lub działania ze strony Čeli APS, jeżeli Użytkownik zostanie postawiony w stan likwidacji.

SKUTEK ZAKOŃCZENIA SUBSKRYPCJI

Z chwilą wygaśnięcia lub zakończenia subskrypcji lub innej Oferty z jakiegokolwiek powodu prawa Użytkownika w odniesieniu do tej Oferty, w tym wszelkie związane z nią licencje na Oprogramowanie lub korzyści z subskrypcji, wygasają. W tym momencie Użytkownik zaprzestaje wszelkich prób uzyskania dostępu do Oferty i korzystania z niej (w tym wszelkich prób uzyskania dostępu i korzystania z niej przez Autoryzowanych Użytkowników) oraz musi odinstalować wszelkie kopie materiałów związanych z taką Ofertą (w tym wszelkie powiązane Oprogramowania, Dokumentację, API lub inne materiały pochodzące od Čeli APS). Ponadto na żądanie Čeli APS musi zniszczyć wszelkie takie kopie lub zwrócić je Čeli APS lub sprzedawcy, od którego nabył Ofertę.

SKUTEK WYPOWIEDZENIA WARUNKÓW

Z chwilą wypowiedzenia niniejszych Ogólnych warunków z jakiegokolwiek powodu konto Użytkownika oraz subskrypcje i inne Oferty Użytkownika, w tym subskrypcje i Oferty Autoryzowanego Użytkownika, zostaną natychmiast anulowane. Użytkownik zaprzestaje wszelkich prób uzyskania dostępu do Ofert i korzystania z nich (w tym wszelkich prób uzyskania dostępu i korzystania z nich przez Autoryzowanych Użytkowników), przy czym zastosowanie będą miały skutki opisane powyżej w odniesieniu do wygaśnięcia lub anulowania subskrypcji lub innej Oferty. 

PRAWO ČELI APS DO ZAWIESZENIA

Jeśli Čeli APS w dobrej wierze uważa, że Treści Użytkownika lub jego zachowanie lub zaniechanie działania (w tym zachowanie lub zaniechanie działania jego Autoryzowanych Użytkowników) mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub w inny sposób negatywnie wpływać na Oferty, systemy lub innych użytkowników; stanowić lub umożliwiać manipulowanie, usuwanie, wyłączanie lub w inny sposób ograniczać skuteczność jakichkolwiek zabezpieczeń technicznych; narażać Čeli APS, jakiegokolwiek odsprzedawcę lub innego użytkownika na odpowiedzialność; lub w przypadku nieprzestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków (w tym wszelkich Umów Dodatkowych i Warunków), w tym nieuiszczania należności w odniesieniu do jakichkolwiek Ofert, Čeli APS ma prawo, ale nie obowiązek, do natychmiastowego wyłączenia lub zawieszenia dostępu Użytkownika do wszelkich Ofert i korzystania z nich oraz dostępu do Treści Użytkownika i korzystania z nich. O ile Čeli APS nie stwierdzi w sposób uzasadniony, że rozważne jest natychmiastowe działanie, firma będzie starała się powiadomić Użytkownika o planowanym wyłączeniu lub zawieszeniu przed jego wejściem w życie.

18. Informacje uzupełniające

ZMIANY DOTYCZĄCE OFERT

Čeli APS zastrzega sobie prawo (a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Čeli APS ma takie prawo) do okresowego modyfikowania lub wydawania kolejnych wersji Oferty, lub może zaprzestać oferowania Oferty i/lub zapewnić w zamian Ofertę zastępczą; modyfikować lub zaprzestać oferowania korzyści, cech i funkcjonalności, usług pomocniczych lub dostępności w odniesieniu do Oferty, zarówno ogólnie, jak i w dowolnym obszarze geograficznym lub języku; lub dodawać lub modyfikować klucze licencyjne, uprawnienia lub inne środki kontroli dostępu do lub korzystania z Oferty. Firma Čeli APS będzie starała się informować Użytkowników o istotnych zmianach w Ofercie.

ZMIANY WARUNKÓW

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Čeli APS zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszych Warunków Ogólnych (a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Čeli APS ma takie prawo). Čeli APS dołoży starań, aby powiadomić Użytkowników o wszelkich istotnych modyfikacjach Ogólnych Warunków.

JĘZYK WARUNKÓW, OPROGRAMOWANIA I KONTA

Oprogramowanie JoinerCAD, konto JoinerCAD i wszystkie związane z nim Warunki są dostępne w języku angielskim. Ponadto Čeli APS ma prawo, ale nie obowiązek, udostępniać powyższe w językach obcych.

ZGODNOŚĆ

Čeli APS ma prawo do weryfikacji instalacji, dostępu i korzystania z wszelkich Ofert przez Użytkownika i jego Autoryzowanych Użytkowników. W ramach takiej weryfikacji Čeli APS lub jej upoważniony przedstawiciel ma prawo, po powiadomieniu z 15-dniowym wyprzedzeniem, do kontroli dokumentacji, systemów i urządzeń Użytkownika, w tym identyfikatorów maszyn, numerów seryjnych, identyfikatorów Autodesk i innych powiązanych informacji, w siedzibie Użytkownika przy użyciu narzędzia weryfikacyjnego zatwierdzonego przez Čeli APS. Oprócz prawa Čeli APS do przeprowadzenia weryfikacji w lokalizacji Użytkownika, Użytkownik w ciągu 15 dni od takiego żądania weryfikacji dostarcza Čeli APS raport przy użyciu narzędzia weryfikacyjnego zatwierdzonego przez Čeli APS, który zawiera informacje związane z instalacją, dostępem i korzystaniem przez Użytkownika i jego Autoryzowanych Użytkowników z wszelkich Ofert, w tym identyfikatory maszyn, numery seryjne, identyfikatory Autodesk i inne powiązane informacje. Jeżeli Čeli APS stwierdzi, że instalacja, dostęp lub użytkowanie przez Użytkownika nie są zgodne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami (łącznie z wszelkimi Umowami Dodatkowymi lub Warunkami), Użytkownik musi niezwłocznie zakupić nowe subskrypcje w celu usunięcia niezgodności i zapłacić Čeli APS uzasadnione koszty weryfikacji. Čeli APS zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich innych środków zaradczych dostępnych w prawie stanowionym i zwyczajowym.

FORCE MAJEURE

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie lub brak wykonania warunków umowy w zakresie spowodowanym nieprzewidzianymi okolicznościami lub przyczynami pozostającymi poza jej kontrolą, w tym siłą wyższą, trzęsieniem ziemi, pożarem, powodzią, sankcjami, embargiem, strajkami, lokautem lub innymi niepokojami pracowniczymi, niepokojami społecznymi, brakiem, niedostępnością lub opóźnieniem dostawców lub licencjodawców, zamieszkami, działaniami terrorystycznymi lub innymi złośliwymi lub przestępczymi aktami, wojną, awarią lub przerwaniem połączeń internetowych lub infrastruktury internetowej osób trzecich, awariami zasilania, działaniami władz cywilnych i wojskowych oraz trudnymi warunkami pogodowymi. Strona poszkodowana przekaże drugiej stronie niezwłoczne pisemne zawiadomienie (gdy jest to możliwe) o niewykonaniu zobowiązania i dołoży należytych starań, aby ograniczyć wynikające z tego opóźnienie w wykonaniu zobowiązania ze swojej strony.

PRZYPISANIE

Użytkownik nie może scedować lub w inny sposób przenieść niniejszych Warunków ani swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków (na mocy prawa lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody Čeli APS, przy czym Čeli APS może wypowiedzieć niniejsze Ogólne Warunki (w tym prawa Użytkownika wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków) w przypadku przejęcia lub uzyskania kontroli nad Użytkownikiem przez jakąkolwiek inną osobę lub podmiot (w drodze nabycia udziałów, połączenia lub innej transakcji) bez pisemnej zgody Čeli APS. Čeli APS może scedować lub w inny sposób przenieść niniejsze Ogólne Warunki (bez zgody Użytkownika lub powiadomienia go o tym) w ramach reorganizacji, fuzji, sprzedaży aktywów lub innej transakcji, która obejmuje całość lub część Ofert lub powiązanej działalności.

CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsze Ogólne Warunki, w tym Oświadczenie o ochronie prywatności, wszelkie Umowy lub Warunki dodatkowe stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a Čeli APS w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu.