YAY
360°

Oświadczenie o ochronie prywatności i warunki korzystania z usługi Woodwork Hive

Szanujemy prawo osób fizycznych/prawnych (jako pracownika) do ochrony danych i staramy się zapewnić ochronę danych przetwarzanych na koncie Google Drive użytkownika Woodwork Hive. Korzystając z platformy Woodwork Hive opartej na chmurze, Użytkownik potwierdza i zgadza się na przestrzeganie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i Warunków korzystania z usługi Woodwork Hive, oprócz wszelkich innych umów, które możemy z nim zawrzeć. W przypadku, gdy takie umowy zawierają warunki, które są sprzeczne z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i Warunkami korzystania z usługi, warunki tych umów będą miały pierwszeństwo.

1. Informacje kontaktowe

Firma: ČELI AUTOMATIZUOTO PROJEKTAVIMO SISTEMOS, UAB

Adres: Senasis Ukmergės kel., Užubalių k., LT-14302, Vilniaus raj. Lietuva

E-mail: info@cadteam.lt   

2. Dlaczego Woodwork Hive wymaga połączenia z kontem Google Drive użytkownika?

WOODWORK HIVE

Woodwork Hive (www.woodworkhive.com) to oparta na chmurze platforma oferująca dostęp do różnych narzędzi (np. BOM – App) dla Stolarzy. Platforma ta w odniesieniu do obecnych i przyszłych narzędzi, które zawiera, nie działa jako samodzielny produkt. Dlatego nie można jej pobrać, zainstalować ani używać jako osobnego oprogramowania lub aplikacji.

Woodwork Hive został opracowany i jest rozwijany przez firmę ČELI AUTOMATIZUOTO PROJEKTAVIMO SISTEMOS, UAB (nr rej. osoby prawnej: 124717641) (dalej „Čeli APS”), która jest autoryzowanym deweloperem i dystrybutorem Autodesk Inc. Dlatego platforma w chmurze Woodwork Hive działa tylko z innymi produktami (oprogramowaniami/aplikacjami), które są opracowane i należą do firmy Čeli APS.

Oprogramowanie JoinerCAD (www.joinercad.com/pl) korzysta z platformy Woodwork Hive ze względu na oferowane narzędzie – BOM App. W przyszłości platforma ta będzie wykorzystywana również przez inny produkt – Woodwork for Inventor (www.woodworkforinventor.com) oraz inne produkty, które zostaną opracowane lub nabyte przez firmę Čeli APS.

BOM-APP I GOOGLE DRIVE

BOM-App (BOM - Bill of Material, pol.: zestawienie materiałowe) to narzędzie w chmurze, które jest zarządzane przez platformę Woodwork Hive i wykorzystywane przez oprogramowanie JoinerCAD. Pozwala użytkownikowi wygenerować pełną dokumentację, która jest niezbędna do rozpoczęcia procesu produkcji mebla.

Szablon BOM-App jest wyrażony w postaci pliku MS Excel. W związku z tym na komputerze użytkownika oprogramowania JoinerCAD (również platformy Woodwork Hive) musi być zainstalowany pakiet MS Office. Jeśli nie jest zainstalowany, użytkownik może korzystać z substytutu pliku MS Excel – szablonu pliku Google Spreadsheet.

Raporty BOM oparte na szablonie pliku arkusza kalkulacyjnego są generowane i zapisywane na koncie Google Drive użytkownika Woodwork Hive. W tym celu użytkownik musi zezwolić platformie Woodwork Hive na połączenie się z jego kontem Google Drive.

3. W jaki sposób Woodwork Hive łączy się z kontem Google Drive użytkownika?

Woodwork Hive (jako strona trzecia) łączy się z kontem Google Drive użytkownika tylko za jego zgodą. Zezwolenie to, po potwierdzeniu przez użytkownika, staje się trwałe do czasu jego anulowania przez tego samego użytkownika. Anulowanie to może zostać dokonane przez użytkownika na jego koncie Google (Bezpieczeństwo/Aplikacje stron trzecich z dostępem do konta). Po jego wykonaniu platforma Woodwork Hive będzie musiała ponownie uzyskać od użytkownika pozwolenie na połączenie.

4. Jakie dane są pobierane przez Woodwork Hive z konta Google użytkownika?

EMAIL KONTA GOOGLE UŻYTKOWNIKA:

Čeli APS nie gromadzi ani nie przechowuje adresu e-mail konta Google użytkownika Woodwork Hive. Kiedy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google, jego e-mail pojawia się w oknie dialogowym szablonu BOM Woodwork Hive, pokazując, że użytkownik jest rzeczywiście zalogowany na swoim koncie Google. Gdy użytkownik jest wylogowany, adres e-mail automatycznie znika z okna dialogowego szablonu BOM Woodwork Hive.

WSZYSTKIE PLIKI ARKUSZA KALKULACYJNEGO UŻYTKOWNIKA, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE NA KONCIE GOOGLE DRIVE:

Čeli APS nie gromadzi ani nie przechowuje plików, które są dostępne na koncie Google Drive użytkownika Woodwork Hive. Platforma Woodwork Hive musi widzieć tylko pliki arkuszy kalkulacyjnych użytkownika. Dlatego platforma używa filtra podstawowego, który filtruje tylko pliki arkuszy kalkulacyjnych, które są dostępne na koncie Google Drive użytkownika Woodwork Hive, i pokazuje te pliki użytkownikowi. Tymczasem pliki w innym formacie, które są dostępne na koncie Google Drive użytkownika Woodwork Hive, są niewidoczne zarówno dla użytkownika Woodwork Hive, jak i platformy Woodwork Hive (również Čeli APS).

Čeli APS nie usuwa ani nie edytuje oryginalnych plików arkuszy kalkulacyjnych użytkownika, które są dostępne na koncie Google Drive użytkownika Woodwork Hive. Platforma Woodwork Hive wykorzystuje i współpracuje wyłącznie z kopiami plików arkuszy kalkulacyjnych, które są dostępne na koncie Google Drive użytkownika Woodwork Hive:

 1. Użytkownik JoinerCAD projektuje model 3D mebli.

 2. JoinerCAD loguje się do platformy Woodwork Hive, gdzie generowany jest BOM (Bill of Materials, pol.: zestawienie materiałowe).

 3. Użytkownik, przed wyeksportowaniem BOM do szablonu pliku arkusza kalkulacyjnego, udziela zgody na logowanie się platformy Woodwork Hive do konta Google Drive użytkownika.

 4. Woodwork Hive filtruje konto Google Drive użytkownika i pokazuje tylko pliki arkusza kalkulacyjnego.

 5. Użytkownik wybiera szablon pliku, do którego ma być wyeksportowany BOM.

 6. Woodwork Hive prosi użytkownika o wykonanie kopii wybranego pliku na jego koncie Google Drive.

 7. Woodwork Hive przenosi wygenerowane dane BOM do kopii wybranego szablonu pliku arkusza kalkulacyjnego.

 8. Po wypełnieniu kopii wybranego szablonu pliku arkusza kalkulacyjnego danymi BOM kopia ta jest automatycznie zapisywana na koncie Google Drive użytkownika jako plik raportu BOM w formacie arkusza kalkulacyjnego.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

W odniesieniu do danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika) zbieranych od osób fizycznych/podmiotu prawnego (jako pracownika), nasza podstawa prawna zbierania/wykorzystywania danych będzie zależała od danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika), które go dotyczą, oraz od konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy/wykorzystujemy. Zazwyczaj będziemy zbierać/wykorzystywać dane użytkownika tylko wtedy, gdy: mamy na to jego zgodę, potrzebujemy danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika) w celu wykonania umowy z użytkownikiem (np. w celu dostarczenia usług wymaganych przez użytkownika) lub gdy przetwarzanie jest w naszym lub strony trzeciej uzasadnionym interesie (i nie jest nadrzędne wobec interesów użytkownika związanych z ochroną danych lub podstawowych praw i wolności).

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach Čeli APS przetwarza dane jedynie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia jasno określonych i zgodnych z prawem celów, z uwzględnieniem ochrony prywatności osoby, której te dane dotyczą.

5. Ujawnianie przez nas danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika) stronom trzecim

Wszelkie dane przekazane użytkownikowi mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i Warunkach korzystania z usługi Woodwork Hive:

 • Możemy przekazywać dane osobowe/podmiotu prawnego (jako pracownika) użytkownika podmiotom powiązanym w ramach naszej grupy korporacyjnej oraz dostawcom usług, którzy pełnią funkcje w naszym imieniu; takie podmioty świadczą na naszą rzecz usługi hostingu i konserwacji, infrastruktury wirtualnej, przetwarzania płatności, analizy oraz inne usługi.

 • Wykonawcy zewnętrzni mogą mieć dostęp do naszych baz danych. Wykonawcy ci zazwyczaj podpisują standardową umowę o zachowaniu poufności.

 • Możemy udostępniać Twoje dane wszelkim spółkom dominującym, spółkom zależnym, spółkom joint venture i innym podmiotom znajdującym się pod wspólną kontrolą lub nabywcom zewnętrznym. Oczekujemy, że te inne podmioty zaakceptują niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności oraz Warunki korzystania z usługi.

 • Możemy zezwolić potencjalnemu nabywcy lub partnerowi w fuzji na przegląd naszych baz danych. Ograniczylibyśmy jednak ich wykorzystanie i ujawnianie danych w fazie badania firmy w procesie sprzedaży.

 • Gdy jest to wymagane przez organy ścigania, urzędników państwowych lub inne osoby trzecie zgodnie z wezwaniem sądowym, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym lub wymogiem mającym zastosowanie do Čeli APS; lub gdy uważamy, że ujawnienie danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika) jest konieczne, aby zapobiec szkodzie fizycznej lub stracie finansowej; w celu zgłoszenia podejrzenia nielegalnej działalności lub zbadania naruszeń naszych umów lub polityki firmy; w celu egzekwowania naszych warunków, ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych produktów i usług, oraz

 • Gdy użytkownik udziela nam na to zgody.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Čeli APS zapewnia prawa osób, których dane dotyczą, określone w aktach prawnych, i informuje, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • Wiedzieć/być poinformowaną o przetwarzaniu jej danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika).

 • Zażądać od Spółki dostępu do danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika), oraz ich przesyłania, sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), lub ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, jak również prawo do przenośności danych.

 • Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez uszczerbku dla przetwarzania danych wykonywanego na podstawie zgody udzielonej przed wycofaniem, prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.

 • Wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem https://vdai.lrv.lt/en/ , jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej dane są przetwarzane z naruszeniem jej praw i uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Nie zgodzić się na bycie przedmiotem automatycznej oceny lub profilowania.

7. Ważność i zmiany Oświadczenia o ochronie prywatności i Warunków korzystania z usługi

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności i Warunki korzystania z usługi Woodwork Hive są dostępne na stronach internetowych należących do Čeli APS: www.joinercad.com/en  oraz www.woodworkhive.com. Čeli APS ma prawo w każdej chwili jednostronnie zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności i Warunki korzystania z usługi Woodwork Hive, informując o tych zmianach w publikacji dotyczącej zmienionego Oświadczenia o ochronie prywatności i Warunków korzystania z usługi Woodwork Hive na należących do Čeli APS stronach internetowych JoinerCAD i Woodwork Hive.

8. Związek z prawem właściwym

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności i Warunki korzystania z usługi Woodwork Hive oraz wszelkie spory wynikające z tego dokumentu lub z nim związane będą podlegały prawu Republiki Litewskiej.