YAY
360°

Warunki zakupu online

Transakcja zakupu online (Transakcja) podlega warunkom określonym poniżej, które tworzą umowę (Umowa) pomiędzy Użytkownikiem a ČELI AUTOMATIZUOTO PROJEKTAVIMO SISTEMOS, UAB (nr rej. osoby prawnej 124717641), spółką z siedzibą w Senasis Ukmergės kel., Užubalių k., LT-14302, Vilniaus raj. Transakcją zarządza Lietuva (Čeli APS). Przeczytaj uważnie te warunki.

Klikając przycisk lub mechanizm przeznaczony do potwierdzenia zgody na niniejsze warunki w koszyku Online JoinerCAD (kontrolowanym przez Čeli APS), za pośrednictwem którego Użytkownik składa zamówienie Transakcji, Użytkownik wskazuje, że przeczytał te warunki, rozumie je i zgadza się na prawne powiązanie z nimi w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, dla którego działa jako firma (jako pracownik), lub w imieniu własnym jako osoba fizyczna; oraz oświadcza i gwarantuje, że ma prawo, moc i upoważnienie do działania w imieniu swojej Firmy lub własnym. 

Ilekroć Użytkownik składa zamówienie Transakcji poprzez koszyk JoinerCAD Online, Transakcję tę reguluje wersja warunków obowiązująca w dniu złożenia zamówienia. Te warunki mogą ulegać zmianie od czasu do czasu, więc należy je sprawdzać po złożeniu każdego zamówienia, nawet jeśli zapoznano się z nimi wcześniej. Zalecamy wydrukowanie i zachowanie kopii niniejszych warunków (oraz wszelkich innych dokumentów, o których mowa w niniejszych warunkach) na wypadek konieczności odniesienia się do nich w przyszłości.

1. Zamówienie

Klikając przycisk „Subskrybuj” lub „Kup” lub przycisk o podobnej nazwie, Użytkownik składa zamówienie Transakcji online na zakup produktów, usług i/lub subskrypcji od Čeli APS z zastrzeżeniem niniejszych warunków. Klikając przycisk „Subskrybuj” lub „Kup”, Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swojej jurysdykcji kraju zamieszkania.

Przekazując swoje dane do Čeli APS w związku z zamówieniem Transakcji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych informacji w celu realizacji zamówienia Transakcji i zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności Čeli APS. Oświadczenie o ochronie prywatności Čeli APS jest włączone przez odniesienie do niniejszych warunków i jest ich częścią, i można się z nim zapoznać tutaj Oświadczenie o ochronie prywatności.

Złożone przez Użytkownika zamówienie Transakcji stanowi nieodwołalną ofertę złożoną Čeli APS na zakup produktów i/lub usług i/lub abonamentów wymienionych w zamówieniu Transakcji z zastrzeżeniem niniejszych warunków, w cenie podanej w koszyku online dla tych produktów i/lub usług i/lub abonamentów, i podlega późniejszemu przyjęciu i realizacji przez Čeli APS, niezależnie od tego, czy przycisk lub link, który Użytkownik naciska lub aktywuje w celu złożenia zamówienia Transakcji wobec Čeli APS, zawiera słowa takie, jak „Subskrybuj” lub „Kup”, lub w inny sposób wskazuje, że jest to ostatni krok w realizacji zamówienia Transakcji Użytkownika.

Po przyjęciu zamówienia Transakcji i przesłaniu go do realizacji Użytkownik otrzyma od Čeli APS potwierdzenie zamówienia/pokwitowanie. Należy pamiętać, że każde takie automatyczne potwierdzenie nie stanowi formalnego przyjęcia zamówienia Transakcji od Użytkownika. Čeli APS może anulować zamówienie Transakcji Użytkownika lub każde odnowienie (w stosownych przypadkach) w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny przed realizacją tego zamówienia Transakcji lub odnowienia (w stosownych przypadkach); w takim przypadku zwrócimy Użytkownikowi wszelkie wcześniejsze płatności, których dokonał za te produkty, usługi i/lub subskrypcje.

Jeśli Čeli APS nie jest w stanie przetworzyć płatności przy użyciu metody płatności, którą Użytkownik podał przy zamówieniu Transakcji, Użytkownik w inny sposób nie dokona płatności w terminie lub jeśli mamy powody sądzić, że Użytkownik nie kwalifikuje się do zakupu produktów lub usług lub subskrypcji od Čeli APS poprzez Koszyk Online JoinerCAD albo w wyniku naruszenia niniejszych warunków, jakiejkolwiek innej umowy, którą może mieć z nami, niedokonania płatności, lub jeśli na mocy obowiązującego prawa lub w inny sposób zostały naruszone te warunki i/lub każda inna umowa, którą Użytkownik mógł zawrzeć z nami, lub zaangażował się on w oszustwo lub działalność przestępczą w związku z korzystaniem z jakichkolwiek produktów lub usług lub subskrypcji, wtedy, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych naszych praw, możemy wykonać dowolne lub wszystkie z następujących czynności: wstrzymać realizację jakichkolwiek produktów lub usług lub subskrypcji na rzecz Użytkownika; wstrzymać lub zawiesić bieżący dostęp Użytkownika do produktów lub usług lub subskrypcji; anulować jakikolwiek plan automatycznego odnawiania, w którym Użytkownik zdecydował się uczestniczyć.

Nie ograniczając ogólności żadnego innego punktu niniejszej Umowy, Čeli APS zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odrzucenia każdego zamówienia Transakcji, które Użytkownik u nas złoży. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji ważności wszystkich zamówień Transakcji i/lub anulowania wszelkich zamówień Transakcji, jeśli znajdziemy dowody na oszustwo, manipulację i/lub jakiekolwiek inne naruszenie warunków niniejszej Umowy. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione przez osobę lub w obrębie zamówienia. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia Transakcji złożone za pośrednictwem lub w ramach tego samego konta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówienia Transakcji, które używają tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego.

2. Cena

Cena za produkty, usługi i/lub subskrypcje, które Użytkownik zamawia, oraz wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z zamówienia Transakcji Użytkownika, będą podane w Koszyku Online JoinerCAD dla tych produktów, usług i/lub subskrypcji, a także będą wskazane na potwierdzeniu zamówienia/pokwitowaniu Użytkownika. Są to ceny i opłaty, którymi zostanie obciążona karta kredytowa lub inna akceptowana metoda płatności Użytkownika.  

3. Opłaty

Wszystkie podane ceny i kwoty płatne przez Użytkownika nie zawierają żadnych podatków, opłat ani podobnych obciążeń rządowych, które mogą być nałożone przez jakąkolwiek jurysdykcję, w tym, bez ograniczeń, wszelkich federalnych, stanowych, prowincjonalnych/terytorialnych lub lokalnych podatków od sprzedaży, akcyzy, użytkowania lub towarów i usług, lub ich odpowiedników, niezależnie od tego, czy są one oparte na dostawie, posiadaniu lub korzystaniu z produktów, usług lub subskrypcji, czy też w inny sposób (Opłaty), z wyjątkiem podatków od dochodu netto, wartości netto lub franczyzy, nałożonych na Čeli APS. Wszelkie takie Opłaty, które mają być pobierane przez Čeli APS, będą obowiązkiem Użytkownika i pojawią się jako osobna pozycja na potwierdzeniu zamówienia/pokwitowaniu (chyba że Čeli APS otrzyma od Użytkownika ważne zaświadczenie o zwolnieniu z opłaty przed realizacją zamówienia Transakcji).

4. Metody płatności

Metody płatności uznawane przez Čeli APS są wymienione w Koszyku Online JoinerCAD. Tylko metody płatności uznane przez Čeli APS będą akceptowane przez Čeli APS. Čeli APS nie oferuje żadnych warunków kredytowych. Jeśli w związku z zakupem u nas Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z usług zewnętrznego dostawcy płatności lub rozliczeń i pod warunkiem, że Čeli APS przyjmuje w imieniu Użytkownika płatności od takiego dostawcy, korzystanie z takich usług będzie podlegało własnym warunkom dostawcy. Może być wymagane utworzenie konta u takiego dostawcy i/lub przekazanie temu dostawcy danych dotyczących konta bankowego lub karty kredytowej/debetowej. Čeli APS nie ponosi odpowiedzialności, a Użytkownik zgadza się chronić nas przed wszelką odpowiedzialnością wynikającą z działań lub zaniechań jakichkolwiek zewnętrznych dostawców płatności lub rozliczeń. Čeli APS zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany dozwolonych metod płatności, w tym bez ograniczeń, kart kredytowych i/lub innych opcji płatności, które jesteśmy w stanie zaakceptować, w dowolnym momencie.

Płatności dokonuje się za pomocą metody płatności wybranej w zamówieniu Transakcji. Čeli APS obciąży karty kredytowe, debetowe lub inne dozwolone metody płatności przy realizacji produktów i/lub usług i/lub subskrypcji na rzecz Użytkownika. Čeli APS zastrzega sobie prawo do weryfikacji i/lub autoryzacji płatności kartą kredytową lub debetową przed przyjęciem zamówienia Transakcji. Po przyjęciu zamówienia Transakcji Čeli APS wyśle Użytkownikowi potwierdzenie zamówienia/paragon potwierdzający zakup i kwotę, którą został obciążony.

Čeli APS nie posiada własnego systemu płatności. W związku z tym Čeli APS korzysta z usług zewnętrznego dostawcy płatności/faktur – STRIPE ( https://stripe.com/en-lt ). Dlatego też Čeli APS nie gromadzi ani nie przechowuje danych dotyczących konta bankowego lub karty kredytowej/debetowej osoby/osoby prawnej, która już zakupiła lub zamierza zakupić subskrypcję JoinerCAD Pro.

5. Ogólne warunki użytkowania

Wszelkie zawarte w niniejszych warunkach odniesienia do sprzedaży, dystrybucji, wyceny lub zakupu produktów będących programami komputerowymi oznaczają sprzedaż stosownej licencji Użytkownika końcowego do wykorzystania w odniesieniu do programów komputerowych. Zakupione produkty, usługi i subskrypcje podlegają Ogólnym warunkom użytkowania.  

6. Dostawa

Produkty, usługi i/lub subskrypcje cyfrowe lub dotyczące oprogramowania, zakupione przez Użytkownika, zostaną udostępnione do elektronicznego pobrania i/lub dostępu za pośrednictwem Konta JoinerCAD powiązanego z zamówieniem Transakcji Użytkownika lub za pośrednictwem innej strony internetowej lub linku wyznaczonego przez Čeli APS, a (w stosownych przypadkach) ważny odpowiadający numer seryjny dla tych produktów, usług i/lub subskrypcji może zostać wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika przy zamówieniu Transakcji lub powiązany z jego Kontem JoinerCAD. Obowiązujące Ogólne warunki użytkowania mogą zawierać ograniczenia dotyczące miejsc, w których można uzyskać dostęp do produktów, usług i/lub subskrypcji i korzystać z nich.

7. Automatyczne odnawianie subskrypcji lub usług (Rozliczenia automatyczne)

W przypadku zakupu usługi lub subskrypcji, klikając przycisk „Subskrybuj” lub „Kup” lub inny o podobnym znaczeniu i finalizując zakup, Użytkownik wyraźnie żąda i upoważnia Čeli APS do automatycznego odnawiania usługi lub subskrypcji na kolejne okresy obowiązywania, każdy o długości równej początkowemu okresowi zakupionemu przez Użytkownika, po cenie zakupu za początkowy okres (plus wszelkie obowiązujące podatki i inne opłaty), chyba że Čeli APS powiadomi Użytkownika o zmianie ceny, korzystając z informacji o płatnościach podanych przy początkowym zakupie, aż do momentu anulowania.

W przypadku usług lub subskrypcji o określonej długości terminów początkowych (np. terminach rocznych) Čeli APS wyśle do Użytkownika co najmniej jedną wiadomość e-mail przypominającą o każdym zbliżającym się odnowieniu danej usługi lub subskrypcji. Ponadto w przypadku wszystkich/jakichkolwiek usług lub subskrypcji Čeli APS zamieści potwierdzenie na koncie JoinerCAD Użytkownika za każdym razem, gdy jego usługa lub subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona.

Čeli APS może zmienić cenę odnowienia usługi lub subskrypcji od następnego terminu odnowienia i w takim przypadku poinformujemy Użytkownika o tym z wyprzedzeniem. Przed datą wejścia w życie odnowienia (która będzie wskazana w powiadomieniu dostarczonym Użytkownikowi) Użytkownik może zdecydować się na anulowanie automatycznego odnowienia dla danej usługi lub subskrypcji w dowolnym czasie i z dowolnego powodu (w tym jeśli nie zgadza się na zmianę ceny) poprzez zalogowanie się na swoje Konto JoinerCAD.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MAKSYMALNA SKUMULOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ČELI APS I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, SPÓŁEK ZALEŻNYCH I SPÓŁEK POWIĄZANYCH ORAZ ICH PRACOWNIKÓW, URZĘDNIKÓW I DYREKTORÓW ZA WSZELKIE KOSZTY, STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UMOWĄ, WYKROCZENIEM PRZECIW PRAWU (W TYM ZANIEDBANIEM) LUB ZAISTNIAŁYCH W INNY SPOSÓB, Z (1) TRANSAKCJĄ DOKONANĄ ZA POŚREDNICTWEM KOSZYKA INTERNETOWEGO JOINERCAD I/LUB ZWIĄZANYM Z NIĄ NARUSZENIEM LUB NIEWYKONANIEM NINIEJSZEJ UMOWY, BEZ WZGLĘDU NA TO, JAK BARDZO JEST ONA ZASADNICZA, JEST OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO BEZPOŚREDNICH SZKÓD I NIE PRZEKROCZY CAŁKOWITEJ WARTOŚCI TEJ TRANSAKCJI; ORAZ (2) Z KAŻDĄ KOLEJNĄ TRANSAKCJĄ ODNOWIENIA I/LUB POWIĄZANYM NARUSZENIEM LUB NIEWYKONANIEM NINIEJSZEJ UMOWY, BEZ WZGLĘDU NA TO, JAK BARDZO JEST ONA ZASADNICZA, JEST OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO SZKÓD BEZPOŚREDNICH I NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ CAŁKOWITEJ WARTOŚCI TEJ TRANSAKCJI. PONADTO W ŻADNYM WYPADKU ANI UŻYTKOWNIK, ANI FIRMA ČELI APS NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE ANI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, UMÓW, KLIENTÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATĘ DANYCH, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, KOSZT TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, ANI ZA NIEZREALIZOWANIE OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB BYŁY ONE MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE KWOTY NALICZONE ZA TRANSAKCJĘ ZA POŚREDNICTWEM KOSZYKA INTERNETOWEGO LUB ZA KAŻDĄ TRANSAKCJĘ ODNOWIENIA UCZCIWIE ODZWIERCIEDLAJĄ TEN PRZYDZIAŁ RYZYKA. OGRANICZENIA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OGRANICZONY ŚRODEK ZARADCZY SPEŁNIŁ SWÓJ PODSTAWOWY CEL, CZY NIE.

9. Całość Umowy

Niniejsze warunki stanowią całość umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Čeli APS dotyczącej zakupu produktów, usług i/lub subskrypcji poprzez Koszyk Online JoinerCAD związany z tą Transakcją oraz zastępują i czynią bezskutecznymi wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia, negocjacje i dyskusje, ustne lub pisemne, dotyczące takich produktów, usług i/lub subskrypcji. Nie ma żadnych gwarancji, oświadczeń ani innych umów między Użytkownikiem a Čeli APS w związku z produktami, usługami i/lub subskrypcjami zakupionymi za pośrednictwem Koszyka Online JoinerCAD związanego z tą transakcją, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie określone w niniejszych warunkach. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie (lub jakimkolwiek dokumencie włączonym do niej przez odniesienie), wszelkie gwarancje, warunki i zobowiązania, wyraźne lub dorozumiane, są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Użytkownik potwierdza ponadto, że żadne dodatkowe lub inne warunki przedstawione na jakimkolwiek zamówieniu zakupu wystawionym przez niego lub w inny sposób przywołanym przez niego, w tym wszelkie warunki wstępnie wydrukowane, nie będą miały zastosowania do tej transakcji ani nie będą wiążące dla Čeli APS, o ile nie zostaną wyraźnie uzgodnione na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Čeli APS. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Čeli APS nie jest zobowiązana do kontynuacji lub realizacji jakichkolwiek planów biznesowych lub produktowych Čeli APS, harmonogramów dotyczących produktów i specyfikacji proponowanych produktów, które Čeli APS mogła omówić z Użytkownikiem, w tym omówionych zgodnie z umowami o zachowaniu poufności; wszelkie oświadczenia Čeli APS, w tym w związku z takimi planami, nie powinny być interpretowane jako obietnica lub gwarancja przyszłej dostawy produktów, usług lub funkcji; użytkownicy nie polegają na nich i nie będą stosować żadnych środków prawnych w odniesieniu do jakichkolwiek obietnic, zapewnień, zobowiązań, reprezentacji lub oświadczeń złożonych (nieumyślnie lub przez zaniedbanie) przez jakąkolwiek inną stronę lub jakąkolwiek inną osobę, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, w odniesieniu do których jedynym środkiem prawnym Użytkownika będzie naruszenie umowy.

10. Ogólne

Čeli APS może angażować podwykonawców usługi lub agentów, aby pomóc Čeli APS w realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków. Użytkownik nie może przypisać ani przenieść swoich praw wynikających z niniejszych warunków, a wszelkie próby przypisania lub przeniesienia będą nieważne. Żadne rozluźnienie przepisów, wyrozumiałość, opóźnienie lub pobłażliwość ze strony Użytkownika lub Čeli APS w egzekwowaniu któregokolwiek z niniejszych warunków lub przyznanie czasu przez jedną ze stron drugiej stronie nie narusza ani nie ogranicza takich praw i uprawnień. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych warunków nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie dokonane na piśmie przez stronę zrzekającą się. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwy uzna którykolwiek lub część niniejszych warunków za niezgodne z prawem, niewykonalne lub nieważne na mocy prawa obowiązującego w danej jurysdykcji w odniesieniu do transakcji, do której odnoszą się niniejsze warunki, pozostała część niniejszych warunków (w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo) pozostanie w pełnej mocy w odniesieniu do tej transakcji. Firma Čeli APS nie narusza niniejszych warunków w przypadku, gdy nie jest w stanie wykonać swoich zobowiązań w wyniku jakichkolwiek przyczyn lub warunków pozostających poza jej kontrolą.

11. Związek z prawem właściwym

Niniejsza Umowa oraz powiązane z nią inne dokumenty i wszelkie spory z nich wynikające będą podlegały prawu Republiki Litewskiej.